BRF Kärnan

Du är här:   Hem > + För boende => > Årsstämma 2021

Årsstämma 2021

styrelse.jpg BRF Kärnans årsstämma 27 maj 2021
genomförs genom poströstning *

Styrelsen har utifrån en dagordning till den ordinarie föreningsstämman upprättat underlag för poströstning. Detta kommer att delas ut till alla medlemmars brevlådor under vecka 19 och 20.

Information inför poströstning Poströsten ska avges på ett bifogat formulär och ska för att vara giltig innehålla samtliga efterfrågade uppgifter. Poströsten skall slutligen lämnas i brevlåda hos någon av föreningsrevisorerna Marie Olsson, Ostv 109, eller Karin Lundmark, Ostv 125 A, senast den 26 maj kl 19:00 i förslutet svarskuvert.

Om du har frågor angående innehållet i denna information eller om poströstningen kan du ställa dessa till styrelsen senast den 17 maj, via e-post till styrelsen@karnan.se eller ring ordf Helen Hed 072-2007378 eller vice ordf Elise Berggren 070-5936366.


*) Tillfällig lag medger enbart poströstning efter beslut av styrelsen. En lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor infördes under 2020 och gäller till den 31 december 2021.Lagändringen syftar till att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 och underlätta för föreningar att genomföra föreningsstämmorna utan hälsorisker för medlemmar ochandra. Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 minimeras.Lagen möjliggör att föreningsstämmor kan genomföras, antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att medlemmarna enbart deltar genom poströstning. Styrelsen har, enligt ovan vid sitt styrelsemöte den 23 mars 2021, beslutat att stämman ska genomföras den 27 maj utan fysisk närvaro med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.

 


 

 

 

 


<| TOPP| >

Nyheter


JUNI 2021
Från rubrikerna i månadens Kärnan-Blad:
 • Årsstämman
 • Kommande möten
 • Områdeskontoret
 • Fönsterprojektet
 • Laddstolpar
 • Carport
 • Bygglov för inglasning av balkonger
 • Lagning av gräsmattor
 • En lyckad städdag den 25 maj
 • Brandskyddskurs
 • Spontangrillning
 • Olja in plank och staket
 • Flaggning i vår förening
Läs mer här  ->

Påminnelse om Årsstämman

Kom ihåg att lämna in din poströst till årsstämman! Senast den 26 maj kl 19:00 ska du lämna din poströstsedel i förslutet kuvert enligt instruktionerna du fick i din brevlåda i början på maj.

Alla dokument finns att läsa under "Mitt HSB" som du loggar in på här: hsb.se/norr    Väl inne på Mina sidor går du till /Dokument/ och väljer mappen /HSB Brf Kärnan i Umeå/ och därefter /Årsstämma för 2020/

På gång


Intresseenkät om laddstolpar

El- och laddhybridbilar är på stark frammarsch, och för att vi ska få veta hur stort intresset är i föreningen för att kunna ladda sin elbil, så har du i din brevlåda fått en enkät där vi ber dig svara på några frågor. Svaren ska ge ett underlag för planering av hur många laddstolpar som ska införskaffas. Just nu finns det möjlighet att få 50% i bidrag för investeringskostnaden så vi ser det som en ekonomisk fördel för oss alla ju.flera underlag vi får in. Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten och lämna in den enligt instruktion senast den 18 juni!


Styrelsemöten 2021

Styrelsen sammanträder nästa gång den 5 aug. Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 8 dagar innan mötet.

Fortsättningsstämma kommer att äga rum den 25/8. Då kommer inlämnade motioner och frågor från er medlemmar att behandlas.
Efter det kommer mötet att övergå till att bli ett medlemsmöte då vi räknar med att informera om och svara på frågor om projekt som nu är på väg att starta.
Du som har frågor är välkommen att skicka in dessa till styrelsen så att de kan tas upp på medlemsmötet.


BrandskyddKurs i brandskydd

Från Föreningen Räddningstjänster i Samverkan (FRIS) har vi beställt och fått tillgång till en kurs i brandskydd. Det är styrelsens förhoppning att du har tid och lust att ta del av kursen. I din brevlåda har du fått ett informationsblad med din inloggning. Har du inte kvar infobladet med koden, maila styrelsen@brfkarnan.se så får du en ny.

På den här sidan, Kunskap om brandskyddet i din bostad - Föreningen FRIS (foreningenfris.se), finns en film om brandskydd på flera språk. Se den på det språk du föredrar.

Här är länk till kurssidan: http://elearning.informationsbolaget.nu/

/Styrelsen


Pingviner promenerar tillsammans
Promenera med en granne

Tisdagar: Daggrupp 10:00. Kvällsgrupp 19:00. Samling vid traktorgaraget. Vi promenerar 2 o 2 eller 3 o 3 på ett coronasäkert sätt. Varje grupp bestämmer hur långt de vill promenera. Välkommen! /Trivselgruppen


 

 

www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin