Allmänna regler

Du är här:   Hem > + För boende => > Egen renovering => > Allmänna regler

Allmänna regler

för ombyggnad/renovering av lägenhet i Brf Kärnan

För att man ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste man ansöka om detta hos föreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna. Minst en månad innan arbetet skall påbörjas måste ansökan inkomma till styrelsen, så att styrelsen har tillräckligt med tid att behandla ansökan. Renoveringsarbetet får ej påbörjas utan styrelsens medgivande.

Tillstånd från styrelsen krävs inte för följande åtgärder:

1. Enklare renovering av lägenhet, t ex målning, tapetsering, omläggning av golv (ej våtrum) eller utbyte av köksinredning.

Tillstånd från styrelsen krävs för följande åtgärder:

1. Ingrepp i en bärande konstruktion, t ex en bärande vägg. Detta gäller även om man fått bygglov för ändringen.

2. Ändringar i befintliga ledningar för värme, vatten eller avlopp. Med detta avses bl a installation eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett. Ändringar av elledningar omfattas dock inte av någon generell tillståndsplikt.

3. Övrig väsentlig förändring av lägenheten. Detta kan t ex gälla om lägenhetens karaktärsdrag förändras (exempelvis genom ändrad planlösning). Även ändringar av elledningar kan kräva tillstånd enligt denna punkt om det är fråga om sådana ledningar som föreningen ansvarar för, dvs. ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet.

Br innehavaren har även skyldighet att undersöka ifall bygganmälan enligt plan och bygglagen behöver göras. Detta görs på Kommunen i god tid innan byggstart.

De kostnader och ev. investeringar som föreningen enligt lagar och förordningar kan åläggas, om de direkt har samband med bostadsrättsinnehavaren ombyggnads/renoveringsarbete står br-innehavaren själv ansvarig för.

Br innehavaren svarar för underhållet av utförd ombyggnad/renovering, vilken är att betrakta som ”egen installation” och ska enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar hanteras utifrån dessa bestämmelser.

Br innehavaren är skyldig att, helt eller delvis, återställa aktuell ombyggnad i ursprungligt skick om detta erfordras för att bostadsrättsföreningen ska kunna utföra underhåll eller ombyggnad av huset. Kostnaderna för detta svarar br innehavaren för. Samma sak gäller om lägenheten måste återställas till ursprungligt skick till följd av myndighetsbeslut eller annan omständighet som inte bostadsrättsföreningen råder över.

Vidare ansvarar br innehavaren för ev. skador på föreningens egendom, person eller sakskada på tredje man eller dennes egendom till följd av installationen som sådan eller som orsakats i samband med utfört arbete, användning, underhåll eller återställningsarbeten.

Vid överlåtelse av bostadsrätten är det br innehavarens skyldighet att tillse att förvärvaren övertar br innehavarens skyldigheter gentemot föreningen. Om detta inte sker är br innehavaren i samband med avflyttningen skyldig att återställa platsen/det aktuella utrymmet i ursprungligt skick om bostadsrättsföreningen begär det.

Befintlig ventilation får ej igensättas.

Renoveringsarbeten ska utföras under vardagar 07:00-20:00 och helger 09:00-18:00 av hänsyn till dina grannar.

Fackmannamässigt utfört

Våtrumsarbeten av de slag som blir nödvändiga, får inte utföras av obehörig person.
Medlem skall se till att den entreprenör som utför arbetet har en specificerad ansvarsförsäkring, (certifierad enligt PER eller Byggkeramikrådet) gällande de eventuella skador som skulle kunna uppkomma på föreningens fastighet. Ansvarsförsäkringen skall bifogas till styrelsen.

Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker.

Rörarbeten skall utföras av auktoriserad firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter.

Elarbeten skall utföras av auktoriserad firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter.

Byggarbeten skall utföras av behörig firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter.

Vid ingrepp i bärande väggar eller bjälklag skall konstruktionsberäkningar utföras av konstruktör.

Övrigt

Vid reparation/ombyggnad som medför oljud eller annan olägenhet, bör du informera dina grannar.

<| TOPP| >

Nyheter


Maj 2022
Från rubrikerna i månadens Kärnan-Blad:
 • El-bilsladdning i garaget
 • Årsstämma 2022
 • Fönsterprojektet
 • Cykelrensning
 • Översyn skyddsrum
 • Vårstädning
 • Föredrag om odling
 • Städning garaget
 •  Läs mer här  ->

 


April 2022
 • El-bilsladdning
 • Årsstämma 2022
 • Takskada Ostvägen 85-95
 • Cykelrensning och cykelförråd
 • Översyn skyddsrum
 • Vårstädning
 • Pallkragsodling
 • Städning garaget
 Läs mer här  ->

På gång


Styrelsemöten

Årsstämma närmast den 9 juni 2022 Kl 19:00.

Nästa styrelsemöte är den 13 juni. Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 10 dagar innan mötet.


Ansök om laddplats/fjärrstyrd motorvärmare

I den första etappen kommer det att installeras 6 laddplatser i garaget.
Ansökan ligger öppen för dig som önskar en laddplats eller fjärrstyrd motorvärmare till nästa etapp! Läs mer i April månads Kärnanbladet =>

Länk till ansökan => https://u.to/u7INHA


Medlemsmöte 10 mars

Välkommen till medlemsmöte torsdag den 10 mars 2022 kl 18:30. Vi håller till i kvartersgården. Information om fönsterprojektet, utebelysning, planering för elbilsladdning samt ev andra frågor som kan dyka upp. Vill du ha info kring någon annan fråga meddela styrelsen denna i förväg, styrelsen@brfkarnan.se


Informationsmöte 18/11

Välkommen till informationsmöte torsdag 18/11 kl 19:00 på Kvartersgården, Tråggränd 12.

TRYGGHET & SÄKERHET
1.Information kring ”Trygghet på Ersboda”.
Medverkande: Mats Bäckström, kommunpolis, Hussein Tamir, ordförande Ersboda Folkets Hus, Andreas Lundgren, socialnämndens ordförande samt ev medverkande från BRÅ. De berättar om hur man arbetar samt svarar på frågor.
2.Information om föreningens försäkringar. Ulrik Rydstedt, Proinova, informerar och svarar på frågor.

Du får gärna mejla frågor i förväg till styrelsen@brfkarnan.se så underlättas mötet.
Vi serverar enklare fika. Välkommen!    /Styrelsen


Brandskydd

Kurs i brandskydd

Från Föreningen Räddningstjänster i Samverkan (FRIS) har vi beställt och fått tillgång till en kurs i brandskydd. Det är styrelsens förhoppning att du har tid och lust att ta del av kursen. I din brevlåda har du fått ett informationsblad med din inloggning. Har du inte kvar infobladet med koden, maila styrelsen@brfkarnan.se så får du en ny.

På den här sidan, Kunskap om brandskyddet i din bostad - Föreningen FRIS (foreningenfris.se), finns en film om brandskydd på flera språk. Se den på det språk du föredrar.

Här är länk till kurssidan: http://elearning.informationsbolaget.nu/

/Styrelsen


www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin