Allmänna regler

Du är här:   Hem > + För boende => > Egen renovering => > Allmänna regler

Allmänna regler

för ombyggnad/renovering av lägenhet i Brf Kärnan

För att man ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste man ansöka om detta hos föreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna. Minst en månad innan arbetet skall påbörjas måste ansökan inkomma till styrelsen, så att styrelsen har tillräckligt med tid att behandla ansökan. Renoveringsarbetet får ej påbörjas utan styrelsens medgivande.

Tillstånd från styrelsen krävs inte för följande åtgärder:

1. Enklare renovering av lägenhet, t ex målning, tapetsering, omläggning av golv (ej våtrum) eller utbyte av köksinredning.

Tillstånd från styrelsen krävs för följande åtgärder:

1. Ingrepp i en bärande konstruktion, t ex en bärande vägg. Detta gäller även om man fått bygglov för ändringen.

2. Ändringar i befintliga ledningar för värme, vatten eller avlopp. Med detta avses bl a installation eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett. Ändringar av elledningar omfattas dock inte av någon generell tillståndsplikt.

3. Övrig väsentlig förändring av lägenheten. Detta kan t ex gälla om lägenhetens karaktärsdrag förändras (exempelvis genom ändrad planlösning). Även ändringar av elledningar kan kräva tillstånd enligt denna punkt om det är fråga om sådana ledningar som föreningen ansvarar för, dvs. ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet.

Br innehavaren har även skyldighet att undersöka ifall bygganmälan enligt plan och bygglagen behöver göras. Detta görs på Kommunen i god tid innan byggstart.

De kostnader och ev. investeringar som föreningen enligt lagar och förordningar kan åläggas, om de direkt har samband med bostadsrättsinnehavaren ombyggnads/renoveringsarbete står br-innehavaren själv ansvarig för.

Br innehavaren svarar för underhållet av utförd ombyggnad/renovering, vilken är att betrakta som ”egen installation” och ska enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar hanteras utifrån dessa bestämmelser.

Br innehavaren är skyldig att, helt eller delvis, återställa aktuell ombyggnad i ursprungligt skick om detta erfordras för att bostadsrättsföreningen ska kunna utföra underhåll eller ombyggnad av huset. Kostnaderna för detta svarar br innehavaren för. Samma sak gäller om lägenheten måste återställas till ursprungligt skick till följd av myndighetsbeslut eller annan omständighet som inte bostadsrättsföreningen råder över.

Vidare ansvarar br innehavaren för ev. skador på föreningens egendom, person eller sakskada på tredje man eller dennes egendom till följd av installationen som sådan eller som orsakats i samband med utfört arbete, användning, underhåll eller återställningsarbeten.

Vid överlåtelse av bostadsrätten är det br innehavarens skyldighet att tillse att förvärvaren övertar br innehavarens skyldigheter gentemot föreningen. Om detta inte sker är br innehavaren i samband med avflyttningen skyldig att återställa platsen/det aktuella utrymmet i ursprungligt skick om bostadsrättsföreningen begär det.

Befintlig ventilation får ej igensättas.

Renoveringsarbeten ska utföras under vardagar 07:00-20:00 och helger 09:00-18:00 av hänsyn till dina grannar.

Fackmannamässigt utfört

Våtrumsarbeten av de slag som blir nödvändiga, får inte utföras av obehörig person.
Medlem skall se till att den entreprenör som utför arbetet har en specificerad ansvarsförsäkring, (certifierad enligt PER eller Byggkeramikrådet) gällande de eventuella skador som skulle kunna uppkomma på föreningens fastighet. Ansvarsförsäkringen skall bifogas till styrelsen.

Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker.

Rörarbeten skall utföras av auktoriserad firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter.

Elarbeten skall utföras av auktoriserad firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter.

Byggarbeten skall utföras av behörig firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter.

Vid ingrepp i bärande väggar eller bjälklag skall konstruktionsberäkningar utföras av konstruktör.

Övrigt

Vid reparation/ombyggnad som medför oljud eller annan olägenhet, bör du informera dina grannar.

<| TOPP| >

Nyheter


September 2021

Från rubrikerna i månadens Kärnan-Blad:

 • Fönsterprojektet
 • Regler för renovering av bostadsrätt och information om hur du undviker stopp i avlopp
 • Kommande styrelsemöten
 • Kommande medlemsmöten
 • Ett möte angående försäkringar och brandskyddsinformation
 • Information kring "Trygghet på Ersboda”
 • Höstaktiviteter
 • Lökplantering
 • Pubafton
 • Pokerturnering
 • Vill du bli en mer aktiv medlem?
 • Vad får finnas på garageplatserna?
 • Bygglov för inglasning av balkonger
 • En lyckad städdag den 4 september
 • Beskärning av äppelträd
 • Några stora björkar måste tas bort
 • Yttre syn
 • Flaggning i vår förening
 • Laddstolpar
Läs mer här  ->

Fönsterprojektet

Under vecka 36 kommer en entreprenad att starta upp gällande målning, fönster och dörrbyten.
Detta kommer innebära att entreprenörerna måste komma in i lägenheterna för åtgärder. När er lägenhet ska åtgärdas så kommer ni att få separat information av entreprenören (FSNN). Aviseringen kommer 3-4 dagar innan arbetet ska påbörjas. LÄS MER HÄR =>>

Vid vårt senaste medlemsmöte presenterades hur arbetsgången blir under kommande fönsterbyte. Till dig som inte var med på mötet finns presentationen att läsa här =>

På gång


Styrelsemöten 2021

Styrelsen sammanträder närmast den 5/10 och därefter den 2/11 samt 7/12. Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 10 dagar innan mötet.


Städdag snickeriet 21/9
På snickerimötet den 14/9 beslöts att vi skulle ha städkväll i snickeriet tisdag den 21/9 kl 18:30! Du som har privata saker i snickeriet ombeds märka upp dem med lappar med ditt namn och telefonnummer på. Utsorterade saker som inte hör dit  (tex gamla möbler) kommer att mellanlagras i gången mellan snickeriet och förrådet en vecka så att ev. ägare har möjlighet att ta rätt på sina saker. Därefter kommer det att köras bort till återvinningen. Frågor? kontakta Kjell-Erik i styrelsen!


Möte om snickeriet

I vår förening finns ett hobbyrum/snickeri i källaren som du som boende får nyttja.

Du som är intresserad är välkommen på möte för att prata om hur vi vill nyttja det, trivselregler m.m.
Det vi kommer överens om skickas till styrelsen för beslut.
Vi ses i snickeriet tisdag den 14/9 2021 kl 18:30, utanför kortsidan på det stora terasshuset. (nedanför Ostvägen 141)
Har du inte möjlighet vara med men har idéer du vill framföra, kontakta Kjell-Erik i styrelsen för mer information.


Brandskydd

Kurs i brandskydd

Från Föreningen Räddningstjänster i Samverkan (FRIS) har vi beställt och fått tillgång till en kurs i brandskydd. Det är styrelsens förhoppning att du har tid och lust att ta del av kursen. I din brevlåda har du fått ett informationsblad med din inloggning. Har du inte kvar infobladet med koden, maila styrelsen@brfkarnan.se så får du en ny.

På den här sidan, Kunskap om brandskyddet i din bostad - Föreningen FRIS (foreningenfris.se), finns en film om brandskydd på flera språk. Se den på det språk du föredrar.

Här är länk till kurssidan: http://elearning.informationsbolaget.nu/

/Styrelsen


HSB Kärnans FORTSÄTTNINGSSTÄMMA

Tid: 25 augusti 2021 kl 19:00
Plats: Umeå Folkets Hus, lokal Loke

Ärenden enligt utsänd dagordning: Motioner och fråga ang årsredovisningen.

Direkt efter fortsättningsstämman blir det medlemsmöte!


Träningstips 4/7

En av Kärnans medlemmar, Lena Hällström, tipsar oss om hur vi kan använda
redskapen i lekparken på andra sidan Ostvägen för att få lite extra träning. Övningarna anpassas efter vars och ens förmåga.
Tid: Söndag 2021-07-04 kl 14:00
Plats: Samling vid Flaggstången stora gården
Välkomna!
/Trivselgruppen


Grillkväll 30/6

Inbjudan till grillkväll på stora gården onsdag 30 juni. Kolet tänds kl 17:30. Ta med dig det du vill grilla/äta/dricka. Vi fixar grillen, mineralvatten, muggar och papptallrikar. Några sittplatser finns, men ta gärna med något att sitta på. Passa på att träffas och umgås med de som är hemma. Alla i föreningen är välkomna!
/Trivselgruppen


Intresseenkät om laddstolpar

El- och laddhybridbilar är på stark frammarsch, och för att vi ska få veta hur stort intresset är i föreningen för att kunna ladda sin elbil, så har du i din brevlåda fått en enkät där vi ber dig svara på några frågor. Svaren ska ge ett underlag för planering av hur många laddstolpar som ska införskaffas. Just nu finns det möjlighet att få 50% i bidrag för investeringskostnaden så vi ser det som en ekonomisk fördel för oss alla ju.flera underlag vi får in. Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten och lämna in den enligt instruktion senast den 18 juni!


Promenera med en granne

Tisdagar: Daggrupp 10:00. Kvällsgrupp 19:00. Samling vid traktorgaraget. Vi promenerar 2 o 2 eller 3 o 3 på ett coronasäkert sätt. Varje grupp bestämmer hur långt de vill promenera. Välkommen! /Trivselgruppen


 

 

www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin